Målsætning og Evaluering på Den Nye Friskole

 

Formål

Den Nye Friskole vægter målsætning og evaluering af elevens udbytte af undervisningen samt elevens personlige, sociale udvikling og trivsel. Som baggrund for mål- og evalueringsarbejdet tages der udgangspunkt i, at skolen står mål med undervisningen i folkeskolen, jf. Lov om friskoler og private grundskoler, lovbekendtgørelse nr. 786 af 15/06-2015.

Undervisningsplaner herunder slutmål og trinmål for fag på Den Nye Friskole tager udgangspunkt i Fælles Mål under Undervisningsministeriet.

Ud over at stå mål i relation til folkeskolen tager skolens undervisning og eventuelle fritidstilbud udgangspunkt i skolens værdigrundlag, herunder Why-tilgangen – det skal give mening!

Det er Den Nye Friskoles formål med arbejdet omkring målsætning og evaluering hen over skoleåret at skabe retning for elevens faglige undervisning samt at understøtte elevens personlige og sociale udvikling og trivsel.

 

Processen

På baggrund af ovenstående udarbejdes individuelle læringsmål for den enkelte elevs skolegang, som gøres til genstand for evaluering, herunder målsætning og evaluering af dels elevens udvikling i undervisningens fag, dels elevens generelle, herunder sociale og personlige udvikling. Processen tager udgangspunkt i et helhedsperspektiv på eleven, hvilket betyder, at elevens, undervisernes og forældres perspektiver inddrages i målsætnings- og evalueringsarbejdet. Arbejdet baserer sig på såvel skriftlig som mundtlig evaluering og fungerer endvidere som dokumentation for skolens, herunder elevens, indsats.

 

Mål- og evalueringselementer

Diverse værktøjer/skabeloner udvikles i løbet af skolens første 3 år. Endvidere løbende vurdering og revidering heraf.

Elementer, der indgår i målsætnings- og evalueringsarbejdet er følgende:

  • Skriftlige undervisningsplaner for klassetrinnets fag (skabelon er under udarbejdelse)
  • Undervisernes udarbejdelse af skriftlige individuelle udviklingsmål med inddragelse af eleven (skabelonen ”Mine Mål”)
  • Testning
  • Klassekonferencer. Vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen, herunder elevens faglige, sociale og personlige udvikling. Deltagere er det faglige team omkring den enkelte elev.
  • Elev/forældre/skoles skriftlige evaluering på foregående periodes indsats
  • Skole-hjemsamtaler med deltagelse af eleven, forældre og 2 fagpersoner omkring elevens undervisning/udvikling. På baggrund af den skriftlige og mundtlige evaluering kan eventuel tilretning af fremadrettede udviklingsmål udarbejdes.
  • Eventuel ”overdragelsesforretning” til kommende fagpersoner, fx i forbindelse med skift af nyt fagteam/-personer, overgang til nye skoleår mv.
  • Generelt vægtes den løbende dialog og det tætte skole/hjemsamarbejde hen over skoleåret, også hvor der måtte være behov for fx en ekstra indsats og/eller grundet elevens aktuelle udvikling og trivsel.

 

Kalender – opfølgningsplan

August          Undervisningsplaner for klassetrinnet/alle fag

September    Udarbejdelse af individuel plan for læringsmål

Oktober      Testning

Oktober        Klassekonferencer

Oktober        Elevens udarbejdelse af ”Mine Mål” – sker i samarbejde mellem hjem og skole

Oktober        Teamet udarbejder udviklingsplan med individuelle mål

November    Skole-/hjemsamtaler med drøftelser af mål i udviklingsplanen samt ”Mine Mål”

November    Eventuel tilretning af individuel udviklingsplan

 

Marts            Testning

Marts            Klassekonferencer, individuel vurdering

April              Skriftlig evaluering, elev/forældre/team med udgangspunkt i ”Mine Mål samt elevens udviklingsplan

April              Skole-/hjemsamtaler

April              Eventuel tilretning af individuel udviklingsplan

Juni               Ved lærer-/pædagogskift: Intern ”overdragelsesforretning”, evt. suppleret af skole-hjemsamtale med forældre og eventuelle andre samarbejdspartnere

 

Vivi Sandberg

Skoleleder v/ Den Nye Friskole, dec. 2013, rev. oktober 2015