Den Nye Friskole

Indskrivning, optagelse og priser

Indskrivning og skolepenge v/ Den Nye Friskole

Der kan løbende indskrives til Den Nye Friskole. Indskrivning sker via indskrivningsblanket, der kan findes her på siden eller fås ved henvendelse på skolens kontor.

Indskrivningsblanket Den Nye Friskole

Indskrivningsblanket Den Nye Friskole overbygning

Indskrivningsgebyr og depositum

Ved modtagelse af indskrivningsblanketten tildeles man en plads på listen for den pågældende årgang efter først-til-mølle princippet. Der er ingen omkostninger forbundet med indskrivning, medmindre man tilbydes optagelse.

Efter skolens tilsagn om optagelse skal der betales et administrationsgebyr på 400 kr. som en betingelse for at et optagelsesforløb startes.

Optagelseskriterier

For 0.-3.klasse optages 20 elever pr. klasse. For 4.-9.klasse optages 22 elever pr. klasse. Eventuelt øvrige elever på en årgang indskrives på venteliste, medmindre skolens bestyrelse har besluttet af afvige fra de normale kriterier i op eller nedad gående retning. Dette sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte klasse og vil alene ske undtagelsesvis. Der udløses 2 spor (klasser) på en årgang i det tilfælde, at der er optaget 30 elever eller flere.

Optagelsesprocedure for indskrivning til skolestart i 0. klasse:

 • Oktober:
  Forældre til indskrevne børn modtager et brev, hvor de bedes bekræfte endeligt, at de ønsker pladsen. Ved endelig bekræftelse indbetales 1 måneds skolepenge (se nedenfor) som skolestartsgebyr. Ved behov foretages supplerende samtaler med forældre, evt. med elev i det tilfælde, at barnet har særlige behov, der skal tilgodeses. I så tilfælde inddrages efter skolens anmodning og forældrenes accept relevante samarbejdspartnere i forbindelse med skolens vurdering af optagelse. Det kan fx være barnets nuværende børnehave, skole eller Det Rådgivende Team.
 • Primo november meddeles til alle indskrevne med skolestart følgende august, om man er optaget, er på venteliste eller om det vurderes, at andet skoletilbud vil være relevant.
 • Børn, der efter skolens vurdering ikke kan imødekommes i vores skoletilbud (grundet særlige behov, der skal håndteres og imødekommes), får særligt brev herom. I disse tilfælde tilbagebetales skolestartsgebyret.

Den Nye Friskole optager løbende elever på de enkelte årgange ud fra følgende princip:

 • Optagelse sker ud fra en konkret vurdering af de indskrevne elever (ventelisten) med udgangspunkt i følgende faktorer:
  • Søskende til elever, der allerede går på skolen.
  • Helhedsvurdering af klassens sammensætning, herunder kønsfordeling
  • Tilknytning til skolen, f.eks. tilflyttere
  • “Først til mølle”
 • Alt andet lige så gælder “først til mølle”. Placering på venteliste ud fra “først til mølle” princippet kan oplyses på anmodning.
 • Skæringsdato for indskrivning af søskende senest d. 9. september ved skolestart i 0. klasse den følgende august. Både administrationsgebyr og depositum skal være modtaget af skolen. Søskende indskrevet efter denne dato indgår på lige optagelsesvilkår med alle øvrige efter ovenstående faktorer.
 • Elever, som påtænkes at starte løbende på de enkelte årgange, er på besøg på skolen i 14 dage, hvor de følger den almindelige undervisning i den pågældende klasse. Herefter afklares det mellem skolen og hjemmet om Den Nye Friskole er det rette tilbud. Ved fortsat accept fra begge parter aftales endelig opstart og indmeldelse. Det er en forudsætning for opstart af besøg, at administrationsgebyr på 400 kr. er betalt, hvilket vil blive tilbagebetalt såfremt eleven ikke tilbydes endelig plads.

Skolepenge – når dit barn starter i skolen (gældende takst for skoleåret 2020/21)

Der betales skolepenge og SFO-betaling i 11 måneder pr. skoleår. Betaling sker månedsvis forud og i månederne august til juni.

 • Skolepenge: 1.200 kr. pr. måned i 11 måneder.
 • Skolepenge inkl. eftermiddags SFO: 1.900 kr. pr. måned i 11 måneder
 • Skolepenge inkl. fuldtidsSFO: 2.250 kr. pr. måned i 11 måneder
 • Pt. betales der også et gastillæg på 200 kr. pr. måned. Gastillæget opkræves sammen med skolepengene.

Søskenderabat

Har man 2 eller flere børn på skolen, ydes der 50% rabat på barn nr. 2 og opefter. Der ydes rabat på både skolepenge og SFO. Dette gælder ved søskende med minimum en fælles biologisk forældre med samme bopæl.

Betaling

Betaling af gebyrer, depositum, Skolepenge og SFO-betaling skal ske til:

Sydbank, reg.nr. 7915, kontonr. 1181884.

Anfør venligst barnets fornavn og fødselsdato i meddelelsesfeltet. Ved flere børn bedes du lave én overførsel pr. barn.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO betaling

Der kan ydes tilskud til reduktion af skolepenge og SFO betaling. Regler og ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til skolen.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel til den første i en måned. Depositum tilbagebetales, når barnet udmeldes af skolen.

Har du spørgsmål i forbindelse med indskrivning, skolepenge eller andet, er du meget velkommen til at rette henvendelse til skolen på tlf. 82 30 31 60.

Den Nye Friskole