82 30 31 60 kontakt@dennyefriskole.dk Skoleintra.
Den Nye Friskole

Indskrivningsprocedure

Indskrivning og skolepenge v/ Den Nye Friskole

Der kan løbende indskrives til Den Nye Friskole. Indskrivning sker via indskrivningsblanket, der kan findes her på siden eller fås ved henvendelse på skolens kontor.

Indskrivningsgebyr og depositum

Ved indskrivning betales et indskrivningsgebyr på 400 kr. Ved modtagelse af indskrivningsgebyr samt indskrivningsblanketten tildeles man en foreløbig plads på listen for den pågældende årgang.

Efter skolens tilsagn om optagelse, skal depositum på 800 kr. indbetales, for endelig, gyldig tilmelding. Depositum fratrækkes sidste måneds betaling af skolepenge i første skoleår (juni).

Optagelseskriterier

For 0.-3.klasse optages 20 elever pr. klasse. For 4.-6.klasse optages 22 elever pr. klasse. Eventuelt øvrige elever på en årgang optages på venteliste. Der udløses 2 spor (klasser) på en årgang i det tilfælde, at der er optaget 30 elever eller flere.

Den Nye Friskole optager elever på de enkelte årgange ud fra følgende princip:

 • Søskende til elever, der allerede går på skolen, har fortrinsret.
 • Dog er skæringsdato for indskrivning af søskende senest d. 15. oktober, ved skolestart i 0. klasse den følgende august. Både indmeldelsesgebyr og depositum skal være modtaget af skolen. Søskende indskrevet efter denne dato indgår på lige optagelsesvilkår med alle øvrige efter ”først til mølle”-princippet.Alle øvrige indmeldte optages på indskrivningsliste efter princippet ”først til mølle” ud fra dato for betaling af indskrivningsgebyr (blanket skal være afleveret og kvittering herfor givet af skolen).
 • Elever, som påtænkes at starte løbende på de enkelte årgange, er på besøg på skolen i 14 dage, hvor de følger den almindelige undervisning i den pågældende klasse. Herefter afklares det mellem skolen og hjemmet om Den Nye Friskole er det rette tilbud. Ved fortsat accept fra begge parter, aftales endelig opstart og indmeldelse.

Optagelsesprocedure for indskrivning til skolestart i 0. klasse:

 • Oktober:
  Forældre til indskrevne børn modtager et brev hvor de bedes bekræfte endeligt at de ønsker pladsen. Ved endelig bekræftelse indbetales 1100 kr. som skolestartsgebyr. Ved behov, foretages evt. supplerende samtaler med forældre, evt. med elev, i det tilfælde, at barnet har særlige behov, der skal tilgodeses. I så tilfælde inddrages efter skolens anmodning og forældrenes accept relevante samarbejdspartnere i forbindelse med skolens vurdering af optagelse. Det kan fx være barnets nuværende børnehave (eller skole), PPR el. a.
 • Primo november meddeles til alle indskrevne med skolestart følgende august, om man er optaget, er på venteliste eller om det vurderes, at andet skoletilbud vil være relevant.
 • Børn på venteliste får oplyst, hvilket nummer på listen de er.
 • Børn der efter skolens vurdering ikke kan imødekommes i vores skoletilbud (grundet særlige behov, der skal håndteres og imødekommes) optages ikke på skolen og får særligt brev herom. I disse tilfælde tilbagebetales skolestartsgebyret på 1100 kr.

Skolepenge – når dit barn starter i skolen (gældende takst for skoleåret 2015/16)

Der betales skolepenge og SFO-betaling i 11 måneder pr. skoleår. Betaling sker månedsvis forud og i månederne august til juni.

 • Skolepenge: 1.100 kr. pr. måned i 11 måneder.
 • Skolepenge inkl. eftermiddags SFO: 1.750 kr. pr. måned i 11 måneder
 • Skolepenge inkl. fuldtids SFO: 2.100 kr. pr. måned i 11 måneder

Søskenderabat

Der ydes 50 % rabat fra barn nr. 2, dog således at rabatten beregnes på den billigste plads.

Søskenderabat på 50 % ydes ligeledes, såfremt man har en eller flere søskende i offentlig eller privat dagpasningstilbud, og børnene på sigt bliver elev i Den Nye Friskole. For rabat gælder, at den eller de mindre søskende skal være indskrevet og have betalt indskrivningsgebyr samt depositum til skolen.

Betaling

Betaling af indskrivningsgebyr, depositum Skolepenge og SFO-betaling skal ske til:

Sydbank, reg.nr. 7915, kontonr. 1181884.

 Anfør venligst barnets fornavn og CPR-nummer i meddelelsesfeltet. Ved flere børn bedes du lave én overførsel pr. barn.

Tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO betaling

Der kan ydes tilskud til reduktion af skolepenge og SFO betaling. Regler og ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til skolen.

 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel til den første i en måned. Depositum tilbagebetales, når barnet udmeldes af skolen.

Har du spørgsmål i forbindelse med indskrivning, skolepenge el. a. er du meget velkommen til at rette henvendelse til skolen på tlf. 82 30 31 60.

Indskrivningsblanket

Her kan indskrivningsblanketten hentes til udskrivning og udfyldelse.

Indskrivningsblanket Den Nye Friskole

Den Nye Friskole